OndernemingsRaad

← Vorige

In elke onderneming in Nederland is de ondernemer verplicht een OndernemingsRaad in te stellen als er in de onderneming ten minste 50 werknemers werkzaam zijn of als de CAO de ondernemer verplicht een OndernemingsRaad in te stellen.

Hieronder volgt een introductie van de FOJA OndernemingsRaad, met als onderwerpen:

 1. Leden van de OndernemingsRaad
 2. Commissies van de OndernemingsRaad
 3. Vergaderschema van de OndernemingsRaad
 4. De rechten en plichten van de OndernemingsRaad
 5. Inbreng medewerkers
 6. Contact

1. Leden van de OndernemingsRaad (en dagelijks bestuur)

 • Voorzitter: Peter Weijenberg
 • Secretaris: John Freriks

Algemene leden: Henk Schrödeur, Bob de Jong, Coen van Kalker, Richard Kruse, Jeroen Ruiter, Monique Harleman en Niels Versteeg. De leden van de Ondernemingsraad worden eenmaal in de drie jaar gekozen door de medewerkers van FOJA.

2. Commissies van de OndernemingsRaad

De Ondernemingsraad heeft de bevoegdheid één of meer commissies in te stellen. Binnen de Ondernemingsraad van FOJA bestaan de volgende commissies:

Commissie VGWM
Deze commissie houdt zich bezig met Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu binnen FOJA. OR-leden in deze commissie zijn Niels Versteeg en Henk Schrödeur.

Commissie Financieel beleid
Deze commissie houdt zich onder meer bezig met de resultaten, de investeringen en de jaarplannen van de organisatie zoals deze door de Directie worden gepresenteerd. OR-leden in deze commissie zijn Richard Kruse en Coen van Kalker.

Commissie P&O
Deze commissie houdt zich onder meer bezig met zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht. OR-leden in deze commissie zijn Bob de Jong en Peter Weijenberg.

3. Overlegstructuur van de OndernemingsRaad

In 2015 heeft de OR tien keer vergaderd, waarvan vijf keer met de directie.

In de OR-vergaderingen wordt er over diverse operationele en arbeidsvoorwaardelijke zaken gesproken, die vervolgens in de overlegvergadering met de directie worden besproken. Bij de overlegvergaderingen wordt de directie vertegenwoordigd door Fons Jans, Rob Huis in ’t Veld en Astrid Mom. De overlegvergaderingen hebben een open karakter waarin de standpunten en inzichten van de directie en de OR besproken worden en waar mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Naast bovengenoemde vergaderingen komt de OR bijeen in commissies:

– Financiële commissie met Rob Huis in ‘t Veld: drie keer per jaar
– Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu met Joyce Dekker: vijf keer per jaar
– Commissie P&O met Astrid Mom: vijf keer per jaar

4. De rechten en plichten van de OndernemingsRaad

De OR heeft Instemmingsrecht over de volgende zaken:

 • Een regeling m.b.t. een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling.
 • Een werktijd- of vakantieregeling.
 • Een belonings- of een functiewaarderingssysteem.
 • Een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid.
 • Een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid.
 • Een regeling op het gebied van de personeelsopleiding.
 • Een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling.
 • Een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk.
 • Een regeling op het gebied van het werkoverleg.
 • Een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.
 • Een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties.

De OR heeft adviesrecht over de volgende zaken:

 • Overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan.
 • Vestigen van, overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming (of aangaan of verbreken van duurzame samenwerking; aangaan of wijzigen van een belangrijke financiële deelneming in een andere onderneming).
 • Beëindiging van de werkzaamheden.
 • Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
 • Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming.
 • Wijziging van de vestigingsplaats.
 • Het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten.
 • Het doen van een belangrijke investering.
 • Het aantrekken van een belangrijk krediet.
 • Het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid.
 • Invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening.
 • Het treffen van een belangrijke milieumaatregel (beleidsmatig, organisatorisch of administratief).
 • Vaststelling van een regeling tot het zelf dagen van een risico WAO.
 • Het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige over één van deze onderwerpen.

5. Inbreng medewerkers

Als medewerkers bepaalde punten willen inbrengen die de OR volgens hen dient te behandelen, kunnen zij zich wenden tot de leden van de OR, het idee deponeren in de OR-bus op de FOJA Plaza of een mail sturen naar OR@foja.nl

6. Contact

 • Peter Weijenberg – p.weijenberg@hamer.net – 055 577 72 76 (Voorzitter)
 • John Freriks –  john.freriks@hamer.net – 055 578 13 82 (Secretaris)
 • Henk Schrödeur – henk.schrodeur@hamer.net – 06 215 548 71
 • Bob de Jong – bob.de.jong@hamer.net – 06 542 686 46
 • Coen van Kalker – coen.van.kalker@hamer.net – 06 511 126 21
 • Richard Kruse – richard.kruse@hamer.net – 06 218 222 44
 • Jeroen Ruiter – jeroen.ruiter@contrall.nl 0 06 105 571 62
 • Monique Harleman – monique.harleman@jansuitzendbureau.nl – 055 522 32 22
 • Niels Versteeg – niels.versteeg@hamer.net – 06 212 816 45