fbpx

Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27

kosten asbest verwijderen

Hamer behoort tot het selecte groepje van ongeveer 300 bedrijven die werken volgens Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27 en dus in Nederland asbest mogen verwijderen. We zijn er trots op dat we een bijdrage mogen leveren aan het asbestvrij maken van industrieel Nederland. Als totaalinstallateur, in o.a. de chemische- en voedingsmiddelenindustrie, zijn we gewend om volgens strikte regels en protocollen te werken. Dit onderscheidt ons dan ook van andere asbestverwijderingsbedrijven. Tevens kunnen wij het asbesthoudende materiaal zelf vervangen door veilige bouwmaterialen of de complete afbouw op ons nemen. Lees hier meer over asbestsanering.

Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27

De verplichtingen waaraan voldaan moet worden om een sanering te laten plaatsvinden, zijn opgenomen in de Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27. De Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27 richtlijnen zijn gericht op de volgende onderdelen:

 1. Voorbereiding
 2. Uitvoering
 3. Eindcontrole en eindoplevering
 4. Afvoer asbesthoudend materiaal
 5. Het vervoer van astbesthoudend afval

1. Voorbereiding

In de voorbereiding wordt geëist van het saneringsbedrijf dat het de volgende externe documenten verwerft:

 • Een inventarisatierapport incl. de risicoklasse indeling en verwijderingsvoorwaarden. Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
 • Een compleet afschrift van de sloopmelding

In het asbest inventarisatierapport staat aangegeven onder welke risicoklasse de asbestverwijdering valt. Er zijn in totaal 3 risicoklassen. Dit zijn:

 • Risicoklasse 1 – Blootstellingsniveau <2.000/m³
 • Risicoklasse 2 – Blootstellingsniveau >2.000/m³
 • Risicoklasse 2a* – Blootstellingsniveau >2.000/m³
  *Deze risicoklasse geldt voor situaties waarbij overschrijding van de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht.

De maatregelen die bij uitvoering getroffen worden is afhankelijk van de de risicoklasse.

2. Uitvoering

Het verwijderen van asbest kan plaatsvinden onder verschillende omstandigheden, namelijk in de open lucht en in containment.

 • In de open lucht – buiten sanering:
  Bij het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende materialen die zich aan de buitenzijde van een bouwwerk of object bevinden, is het niet noodzakelijk om compartimentering en in onderdruk houden van de ruimte toe te passen. Bij de eindcontrole is een visuele inspectie voldoende.

Voor niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen die zich aan de buitenzijde van een gebouw of object bevinden geldt  de wettelijke eis van compartimentering en in onderdruk houden, hier wordt de best bestaande techniek toegepast.

 • In containment – binnen sanering:
  Bij asbestverwijdering in gebouwen moet er een containment gemaakt worden. Een containment is een besloten werkruimte waarbinnen de asbestwerkzaamheden plaatsvinden en ook het asbeststof vrijkomt. Het containment wordt zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden tijdens de asbestwerkzaamheden.

3. Eindcontrole en eindoplevering

Het saneringsgebied dient, tot en met de eindcontrole, alleen door bevoegde personen te worden betreden die zich houden aan de hiervoor gestelde procedures. Dat zijn de DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop), de DAV (Deskundig Asbest Verwijderaar), het laboratorium die bij de eindcontrole de concentratie van asbestvezels na de sanering in de lucht meet. In het geval van een buitensituatie is een visuele controle voldoende.

4. Afvoer asbesthoudend materiaal

Bij asbesthoudend materiaal wordt veelal gedacht aan verwijderd asbesthoudend materiaal. Maar ook zaken als filterelementen, stofzuigpakken en besmette wegwerpkleding, hulpmiddelen, bouwmateriaal containment en besmet douchewater moeten als asbesthoudend materiaal worden afgevoerd.

5. Vervoer van asbesthoudend afval

Diegene die opdracht geeft de afvalstoffen te vervoeren, moet een begeleidingsbrief verstrekken. Het transport dient altijd voorzien te zijn van een begeleidingsbrief. Als er sprake is van vervoer tegen vergoeding, dan moet de vervoerder vermeld staan op de VIHB lijst. Een aannemer (of ondernemer) die afvalstoffen uit eigen bedrijfsvoering met eigen voertuig vervoert, hoeft niet ingeschreven te staan op de VIHB lijst. En hechtgebonden asbest dat conform het Asbest-verwijderingsbesluit is verpakt is vrijgesteld van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over asbestsanering? 

Gert-Henk Bakker
Bedrijfsleider Hamer Noord